Kazımovski Mirmaһmud Mirәlәkbәr oğlu

(1882—1940) — aktyor, dramaturq, Azәrbaycan Əmәkdar Artisti (1938), ilk peşәkar Azәrbaycan aktyorlarındandır. 1897-ci ildәn C. Zeynalovun «ev tamaşaları»nda, sonralar «Nicat» xeyriyyә cәmiyyәtinin teatr truppasında çıxış etmiş, Hacıbəylinin «Leyli vә Mәcnun» operasında Leylinin anası rolunu ifa etmişdir. 1919-cu ildәn Z. vә H. Hacıbәyov qardaşlarının truppasında, Bakı Azad Tәnqid-Tәbliğ Teatrında vә s. teatrlarda işlәmiş, bir çox rayon teatrlarında «Arşın mal alan», «O olmasın, bu olsun» vә s. tamaşalara rejissorluq etmişdir.